Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Op basisschool Merijntje is het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in de bouw en in de school. Pas als kinderen zich veilig voelen, kunnen kinderen leren en zich ontwikkelen. Om te weten wat een kind nodig heeft, gaan wij in gesprek met het kind. De betrokkenheid van ouders vinden wij daarbij heel erg belangrijk.

OUDERS ZIJN ACTIEF EN DOEN MEE

Wij betrekken ouders graag bij de ontwikkeling die we als school doormaken. Om de ouderbetrokkenheid te verhogen, organiseren wij regelmatig een algemene ouderavond waarbij we ouders informeren. Naast de informatieavonden zijn er ouder-kind-gesprekken, waarin we de ontwikkeling en het welbevinden van het kind bespreken.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van het platform Social Schools waarbij ouders en leerkrachten op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren en elkaar op de hoogte houden van hoe het gaat met de kinderen. Elke maand wordt hier ook een nieuwsbrief geplaatst.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR instemmingsrecht. De ouders in de MR zijn het klankbord van u als ouder.

De MR bestaat uit 3 personen vanuit de ouders en 3 personen vanuit het personeel. De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar en is indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van LPS.

OUDERVERENIGING

De Oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die samen met het team activiteiten organiseren. Denk hierbij aan de sportdag, het sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, carnaval, de schoolreis, de laatste schooldag en de festiviteit voor de schoolverlaters.

KINDERPANEL

Het kinderpanel bestaat uit 12 kinderen: 6 uit de middenbouw en 6 uit de bovenbouw. Zij overleggen maandelijks met de directeur over onderwerpen die bij hen leven. De ideeën en voorstellen die hier uitkomen worden meegenomen in de ontwikkeling van de school.

Aan het begin van het schooljaar kiezen de kinderen zelf wie hen vertegenwoordigt in het kinderpanel.